[one_sixth last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/one_sixth][two_third last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”left” style_type=”none” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Algemene voorwaarden[/title][/two_third][one_sixth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/one_sixth][one_sixth last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/one_sixth][two_third last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][fusion_text]

  1. Algemeen
  2. Aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en bevestigingen
  3. Betalingen en tarieven
  4. De inhoud van de inspectiewerkzaamheden en het rapport
  5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  6. Bescherming van informatie en kennis
  7. Opschorting en beëindiging
  8. Geschillen en toepasselijk recht

 

// 1. Algemeen

 

1.1 Ardes-Advies BV bouwkundig inspectiebureau (hierna te noemen “Ardes”) neemt op zich om in opdracht van opdrachtgever vastgoedobjecten te inspecteren en de resultaten van deze keuring(en), hierna ook te noemen inspectie(s), eventueel vast te leggen in een inspectierapport en dit rapport ter beschikking te stellen aan opdrachtgever.

 

1.2 Op alle aan ”Ardes” verstrekt opdrachten en met ”Ardes”   gesloten overeenkomsten tot uitvoering van bouwtechnische inspecties / keuringen (hierna te noemen: “BTK, alsmede op alle inspectiekeuringsrapporten, zijn van toepassing deze algemene voorwaarden bouwtechnische keuringen. Eveneens zijn van toepassing  in onderhavige voorwaarden en in de rapportage(s) omschreven uitgangspunten, voorwaarden en definities, dit alles in de laatste versie en geldig op dat moment

 

1.3 Bij opdrachtverstrekking aan ”Ardes”  bevestigt opdrachtgever de ontvangst van en aanvaardt opdrachtgever de in deel 1 lid 1.2 vermelde voorwaarden. Indien deze voorwaarden bij de schriftelijke contractbevestiging en/of opdrachtbevestiging onverhoopt niet zijn bijgevoegd en/of niet in uw bezit zijn en/of u hiervan geen kennis heeft kunnen nemen, dient u ”Ardes”  hiervan direct en vóór uitvoering van de werkzaamheden in kennis te stellen. ”Ardes”  zal u dan per omgaande van voornoemde voorwaarden een exemplaar doen toekomen. Tevens zijn voornoemde voorwaarden gepubliceerd op de website van ”Ardes” .

 

// 2. Aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en bevestigingen

 

2.1 Alle aanbiedingen van ”Ardes”  gelden tot 30 dagen na dagtekening.

 

2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk, ”Ardes”  is slechts gebonden, voor zover en zoals zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

// 3. Betalingen en tarieven

 

3.1 Alle door ”Ardes”  opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.  Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij ”Ardes”  bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens e.d. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden met een langere looptijd dan drie maanden mogen na die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren bovendien worden doorberekend.

 

3.2 De door ”Ardes”  uit te voeren BTK en aanvullende diensten worden aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger gefactureerd conform de aan opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger bevestigde tarieven.

 

3.3 ”Ardes”  houdt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, telkens per 1 januari, aan te passen.

 

3.4 Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op verzoek vooraf van de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger en binnen een straal van 5 km rond het te keuren object. In onderhavige situaties zal de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger een sleutelverklaring opstellen en gereed hebben. De sleutelverklaring vrijwaart ”Ardes”  tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen de geldende tarieven van ”Ardes”.

 

3.5 Annulering door de opdrachtgever van een al verstrekte opdracht tot inspectie die plaats zou vinden op de dag van inspectie of op de laatste dag voor de dag van inspectie zal door ”Ardes”  worden gefactureerd tegen het overeengekomen inspectietarief.

 

3.6 Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is, of dat het object niet kan worden gekeurd, kan ”Ardes”  niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.

 

3.7 Bij het niet binnen de afgesproken tijd komen opdagen en/of niet aanwezig zijn van de bewoner, opdrachtgever, zijn vertegenwoordiger of de verkoper ongeacht welke reden, worden de kosten gefactureerd aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger.

 

3.8 Indien ”Ardes”  niet binnen redelijke tijd aanwezig kan zijn, zal de keuring geen doorgang vinden en worden er geen kosten in rekening gebracht

 

3.9 Indien een situatie ontstaat zoals omschreven in de artikelen 3.5, 3.6 en 3.7 dient dit onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld. Indien in de inspectie afspraken c.q. planningen wordt geschoven, zal dit eveneens aan opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger respectievelijk aan ”Ardes”  worden gemeld.

 

3.10 De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger voorziet ”Ardes”  van alle relevante informatie die nodig is voor het behoorlijk verrichten van de inspectie.

 

3.11 Betaling voor bouwkundige keuringen/adviezen dient te geschieden voor aanvang van de keuring/inspectie en rapporten worden pas verzonden ná ontvangst van betaling, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat betaling mag plaatsvinden nadat de dienst geleverd is, geldt hiervoor een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op factuur of offerte. ”Ardes”  heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het Voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.

 

3.12 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van ”Ardes”, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

// 4. De inhoud van de inspectiewerkzaamheden en het rapport

 

4.1 Ärdes” zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. ”Ardes”  geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

 

4.2 De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat ”Ardes” beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door ”Ardes”  is ontvangen of zekerheid t.b.v. ”Ardes”  is gesteld.

 

4.3 Indien de opdrachtgever met ”Ardes”  een bepaalde datum, een eind of opleveringsdatum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, die hem niet zelf kunnen worden toegerekend, gerechtigd ”Ardes” een redelijke termijn te stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij in gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

 

4.4 ”Ardes”  heeft het recht de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

 

4.5 De inspecties zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen. De inspectie is gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.

 

4.6 Het doel alsmede de aard en wijze van de visuele inspectie brengen niet met zich mee, dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen.

 

4.7 Alle opdrachten zullen aan ”Ardes”  worden verstrekt middels een internet aanvraagformulier waarop alle relevante informatie met betrekking tot het inspecteren object(en) zijn vermeld.

Deze informatie is inclusief de door verkoper, opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger in verband met de meldingsplicht in te vullen en te ondertekenen inlichtingenformulier van ”Ardes”  of anderzijds verkregen informatie over het te inspecteren object en eventueel gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen.

Het internet aanvraagformulier van ”Ardes” kunt u invullen en eventueel uitprinten vanaf de website van ”Ardes” .

4.8 De in artikel 4.7 bedoelde informatie wordt bij opdrachtverstrekking, doch uiterlijk direct voor aanvang de keuring, aan “Ardes” ter beschikking gesteld. Het internet aanvraagformulier dient volledig en duidelijk leesbaar te worden ingevuld en ondertekend. Indien de verkoper, opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger geen ingevuld en ondertekend aanvraagformulier aan “Ardes” heeft overhandigd, zal ”Ardes” geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aanvaarden.

 

4.9 Afspraken ten behoeve van de inspecties kunnen, afhankelijk van de opdracht, door “Ardes” worden gemaakt. Voor het tijdstip van de inspectie wordt een marge van plus of min 30 minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact tijdstip niet kunnen garanderen.

 

4.10 De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger garandeert dat ”Ardes”  vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen w.o. zolders, kruipruimten etc., dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn w.o. loslopende huisdieren en dergelijke. Indien door ”Ardes”  om toegang tot het object te verkrijgen de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of retour gebracht of er wachttijden ontstaan, heeft ”Ardes”  het recht de hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.

 

4.11 Ten behoeve van de bouwtechnische keuring worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of de verkoper niet bij de keuring aanwezig is. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of de verkoper wel bij de keuring aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer gewoon geïnspecteerd, indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbowetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door ”Ardes”. Voor alle inspecties is een droge en minimale kruiphoogte van ongeveer 50cm onderzijde balklaag vereist.

 

4.12 Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van 6 meter worden geïnspecteerd, indien veilig, dat uitsluitend ter beoordeling door ”Ardes”, bereikbaar met ladders van maximaal 7 meter (is werkende hoogte van 6 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal, dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door ”Ardes”.

 

4.13 Indien tijdens een inspectie blijkt, dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, wordt dit in het rapport vermeld.

 

4.14 Indien tijdens een inspectie blijkt, dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object door een specialist c.q. expert op een bepaald gebied dienen te worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden aangegeven.

 

4.15 Indien tijdens een inspectie blijkt, dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, zulks uitsluitend ter beoordeling door ”Ardes”, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet gekeurd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.

 

4.16 Door ”Ardes”  en zulks uitsluitend ter beoordeling door ”Ardes”, wordt tijdens en ten behoeve van de inspectie geen meubilair, stoffering, inboedel e.d. verplaatst om achterliggende onderdelen en/of bouwdelen te kunnen beoordelen.

 

4.17 Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden inspectie onmogelijk maken, bemoeilijken, beperken en/of vertragen, dat uitsluitend ter beoordeling van /door ”Ardes”, behoudt ”Ardes”  zich het recht voor keuringen uit te stellen en/of te onderbreken.

 

4.18 Indien een inspectie, wegens onder artikel 4.16 omschreven omstandigheden, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal deze inspectie wel in rekening worden gebracht. Er zal dan een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie plaatsvinden. Deze hernieuwde en/of vervolginspectie zal door “Ardes” worden uitgevoerd conform de in onderhavige overeenkomst omschreven voorwaarden en tarieven.

 

4.19 Indien door ”Ardes”  inspecties moeten worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger vooraf aangeven, welke gebouwonderdelen moeten worden mee gekeurd. In onderhavige situaties behoudt ”Ardes”  zich het recht voor eventuele meerkosten te factureren.

 

4.20 De objecten worden door ”Ardes”, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.

 

4.21 De bevindingen van de inspectie (met uitzondering van de opleveringskeuringen) worden vastgelegd in het inspectierapport, waarvan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger een exemplaar ontvangt

 

4.22 De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging.

 

4.23 De geldigheidsduur van een rapport bedraagt 6 maanden.

 

4.24 Wijzigingen respectievelijk aanpassingen in de inspectierapporten en/of werkmethodieken worden uitsluitend door ”Ardes”  aangebracht

 

4.25 Opdrachtgever en zijn vertegenwoordiger hebben de verplichting om de inhoud van de door ”Ardes” opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 10 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan “Ardes” door te geven. Tenzij binnen 10 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan ”Ardes” kenbaar zijn gemaakt, wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, de opgestelde rapportages en de verstrekte adviezen. ”Ardes”  heeft het recht zich te vergewissen omtrent de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger, bij gebreke waarvan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger geen enkel recht kan doen gelden.

 

4.26 Er wordt geen inspectie uitgevoerd naar milieubelastende materialen en/of onderdelen / bouwdelen waarin milieubelastende materialen zijn verwerkt, noch naar onderdelen / bouwdelen In verband met verontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht en water en ook niet naar onderdelen / bouwdelen waarbij materialen zijn toegepast en/of zijn verstrekt die van overheidswege zijn of worden verboden. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke. ”Ardes”  aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

 

// 5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

5.1 Aanmelding van klachten resp. schaden en/of aansprakelijkheidsstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na het ontdekken van de schade, altijd schriftelijk aan ”Ardes”  te worden gemeld.

 

5.2 Na schriftelijke melding ontvangt de aanmelder per omgaande een bevestiging.

 

5.3 Het internet aanvraagformulier -schade, -gebrek of tekortkoming’ dient, binnen 14 dagen na dagtekening, volledig, leesbaar en naar waarheid ingevuld, per pagina geparafeerd, ondertekend en voorzien van alle bijlagen aan “Ardes” te worden geretourneerd. Aanvraagformulieren die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, zullen niet in behandeling worden genomen, waarbij alle vermeende aansprakelijkheden per direct zijn afgewezen, tenzij anders door ”Ardes”  is aangegeven.

 

5.5 Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, ”Ardes”  behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.

 

5.6 Iedere vordering jegens ”Ardes”, behalve die welke door “Ardes” is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

5.7 De medewerkers van ”Ardes”  of door ”Ardes”  voor de uitvoering van de overkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

 

5.8 Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van “Ardes” komt, geldt een eigenrisico van € 500,-.

 

5.9 ”Ardes”  is nimmer aansprakelijk voor schaden kleiner dan € 500,-, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen..

 

5.10 Bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in onderhavige voorwaarden vermelde maxima en zal er een verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade is ontstaan, dit conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswereld gebruikelijke regelingen.

 

5.11 Indien ”Ardes”, met inachtneming van het vorenstaande, aansprakelijk is voor de schade, is ”Ardes”  gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.

 

5.12 Bij eventuele schade wordt te allen tijde uitgegaan van het terugbrengen van het onderdeel In de oorspronkelijke staat en functionaliteit

 

5.13 Onder functionaliteit wordt verstaan de eigenschappen of de hoedanigheden die de gekeurde onderdelen moeten hebben om het doel waarvoor de onderdelen zijn ontworpen en gemaakt te behalen.

 

5.14 Indien het object een appartement is of valt onder de reglementen van een Vereniging van eigenaren, vindt uitsluitend een mogelijke vergoeding van schade plaats aan die onderdelen die voor rekening en risico zijn van de koper.

 

5.15 Indien het object een deel van een pand is, vindt vergoeding van schade plaats conform de van toepassing zijnde splitsingsakte.

 

5.16 Een door ”Ardes”  uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport en/of advies kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q. een garantieverzekering, respectievelijk een aanvullende dekking en/of aanvullende verzekering voor eventuele gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

 

5.17 ”Ardes”  is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en niet voor rekening van ”Ardes”  behoren te komen, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.

 

5.18 ”Ardes”  is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door de eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en I of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object.

 

5.19 ”Ardes”  is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een omschrijving in het rapport die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.

 

5.20 Indien opdrachtgever tijdig en volledig de te verwerken gegevens verstrekt en ”Ardes” niettemin door schuld of nalatigheid de opgedragen werkzaamheden niet volledig c.q. onjuist verricht, dan zullen aanvullende c.q. correctiewerkzaamheden kosteloos worden uitgevoerd, mits de opdrachtgever binnen 48 uur na ontvangst van de verwerkte gegevens ”Ardes”  van de tekortkomingen in kennis stelt.

 

5.21 ”Ardes”  is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor de schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen door ”Ardes”  of door personen in haar dienst bij de uitvoering van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden. ”Ardes”  is voor tekortkomingen van personen in dienst niet aansprakelijk, indien zij aannemelijk maakt, dat zij de tekortkomingen bij normale oplettendheid van haar kant niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.

 

5.22 Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd;

 

A: voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapportages, uitgevoerde expertises, arbitrage en alle verdere daarmee samenhangende werkzaamheden en rapportages tot maximaal € 6.800,-, tenzij anders is overeengekomen,

 

B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen etc. tot het voor haar diensten ten behoeve van die uitgevoerde opdracht toekomende honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden, is het totaal door ”Ardes” met betrekking tot de uitgevoerde opdracht te vergoeden schade beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

5.23 ”Ardes”  is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder In ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel)werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door ”Ardes”  uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. In alle gevallen waarin ”Ardes”  gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door de verzekering van ”Ardes”, nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

 

5.24 ”Ardes”  is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.

 

5.25 ”Ardes”  is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/ of verkeerde prijsopgaven of voor schades welke verband houden met adviezen en/of rapportages van externe deskundigen of andere derden.

 

5.26 Alle kosten van de door (of door derden) voor koper in geschakelde deskundige(n) zijn voor rekening van de koper.

 

// 6. Bescherming van informatie en kennis

 

6.1 Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij ”Ardes”  en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over.

 

6.2 ”Ardes”  en de opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

 

6.3 ”Ardes”  behoudt het recht, indien de koop niet doorgaat en alle verdere onderhandelingen zijn afgesloten, het rapport aan derden te verstrekken.

 

// 7. Opschorting en beëindiging

 

7.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaart, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft ”Ardes”  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

7.2 De ontbinding als bedoeld in voorgaande sub 7.1 dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.

 

7.3 Onverminderd de ”Ardes”  verder toekomende rechten heeft ”Ardes”  het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst ter keuze van ”Ardes”  op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat ”Ardes”  tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en instructies van overheden, etc.

 

// 8. Geschillen en toepasselijk recht

 

8.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en ”Ardes”  mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst en/of zaak die daarvan een uitvloeisel is en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen in eerste instantie worden beslecht conform onderhavige algemene bouwtechnische inspecties. Alle geschillen, welke tussen partijen bestaan, zullen uitsluitend worden bericht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam

 

8.2 Op alle met ”Ardes”  gesloten overeenkomsten en op alle aan ”Ardes”  verstrekte opdrachten is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het Nederlands recht van toepassing.

 

Akkrum, Januari 2015

 

 

Ardes-Advies BV

[/fusion_text][/two_third][one_sixth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/one_sixth]